Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a www.plebaniapkonyv.hu és a hozzátartozó aldomaineken elérhető weboldalak által nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza, valamint az adatvédelmi irányelveket tartalmazza.
 

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Szolgáltató

Szolgáltató neve:           Kecskés Imre E.V.

Székhely:                        6724 Szeged, Sík Sándor u. 3. II/6

Adószám:                       66847285-1-26

Nyilvántartási szám:     39945567

Képviselő:                      Kecskés Imre

Elérhetőség:                  imre.kecskes(kukac)gmail.com vagy kecskes.imre(kukac)plebaniapkonyv.hu

1.2. Felhasználó

Az a természetes vagy jogi személy, aki kezdeményezi a Szolgáltatónál a PlébániaPénztárkönyv rendszerbe való regisztrálását, majd ezt követően igénybe veszi a szolgáltatást.

1.3. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató egy internet alapú pénztárkönyv rendszert – (melynek neve PlébániaPénztárkönyv) – nyújt a Felhasználó számára, mely program segítségével hatékonyabban végezheti az egyszeres könyvvitel alapján működő plébániák könyvvezetését. A Felhasználó a rendszerben rögzítheti az általa könyvelt vagy vezetett plébániák, filiák bevételeit és kiadásait, költségnemek szerinti bontásban. A rögzített bejegyzésekből kimutatásokat készíthet, melyek segítséget nyújtanak a zárszámadás elkészítésében.

1.4. Ingyenes Próbaidőszak

Azaz időszak, melyben a Felhasználó a Szolgáltatást díjmentesen veheti igénybe.

 

2. A szerződés megkötése és feltételei

2.1. A szerződés tárgya

A Szolgáltató az előfizetés időtartama alatt jelen ÁSZF-ben meghatározott, az 1.3 pontban körülírt Szolgáltatást biztosítja a Felhasználónak.

2.2. Szerződéskötés

A Felhasználónak a Szolgáltatás megrendelése, vagy az Ingyenes Próbaidőszak igénybevétele előtt el kell olvasnia, és el kell fogadnia jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megrendelése vagy az Ingyenes Próbaidőszak igénybevétele ráutaló magatartásnak, azaz a szerződés elfogadásának és szerződéskötésnek minősül.

2.3. Szerződés hatálya

2.3.1. Az ingyenes próbaidőszak alatt a szerződés határozott időre szól, mely a próbaidőszak végéig tart. Amennyiben a Felhasználó a lejárat előtt nem rendelkezik másképp, és nem rendeli meg a Szolgáltatást, a lejárat után a szerződés megszűnik, és törlésre kerül a rendszerből a Felhasználó addig rögzített összes adata.

2.3.2. A Szolgáltatás megrendelése esetén a szerződés határozatlan időre szól. Az előfizetési időszak lejártával automatikusan meghosszabbításra kerül. A felhasználói szerződés hatálya a szerződéskötéssel kezdődik, és a szerződés bármelyik fél által történő felmondásáig tart.

2.3.3. A felhasználói szerződés az előfizetési időszak lejárta után – a felek eltérő írásbeli rendelkezése hiányában – folyamatosan hatályban marad (automatikus meghosszabbodás). Az új előfizetési időszakra az aktuális árak, valamint a korábban meghatározott egyéb feltételek az irányadók.

 

3. Díj és díjfizetés

3.1. Ingyenes Próbaidőszak

A Szolgáltató minden felhasználója számára 34 napos ingyenes felhasználási lehetőséget biztosít, mely egyszeri alkalommal, egyedi megállapodás szerint meghosszabbítható. Ezen ingyenes időszakot minden felhasználó egyszer veheti igénybe.

3.2. A Szolgáltatás ellenértéke

3.2.1. Az Ingyenes Próbaidőszak után a Szolgáltatást a Felhasználó előfizetési díj ellenében veheti igénybe. A Szolgáltatás díja a megrendeléskor érvényes, a honlapon közzétett árlista, vagy egyedi megállapodás szerint alakul.

3.2.2. Az előfizetési díj egy évre, azaz 365 naptári napra szól. Az előfizetési időszak kezdete a megrendelés Szolgáltatóhoz való beérkezésének dátuma. Az előfizetési időszak vége az előfizetési időszak kezdetét követő 365. naptári nap.

3.2.3. Amennyiben a Felhasználó az előfizetési időszak kezdete előtti időszakra is szeretne adatot rögzíteni a szoftverben, abban az esetben az előfizetési időszak kezdete az a legkorábbi naptári nap, melyre a Felhasználó adatot rögzít a szoftverben.

3.2.4.  A 365. naptári nap letelte után az előfizetés automatikusan megújul. A megújult előfizetési díj nagysága a megújításkor érvényes, a honlapon közzétett árlista, vagy egyedi megállapodás szerint alakul.

3.3. A Szolgáltatás számlázása

3.3.1. A megrendelést követően a Szolgáltató átutalásos számlát állít ki a Felhasználó felé. Az előfizetési időszakra érvényes díjat előre, egy összegben, legkésőbb a számla keltétől számított 8 napon belül köteles a Felhasználó megfizetni.

3.3.2. Az egységes számlázás érdekében a Szolgáltató naptári évre vonatkozó számlát állít ki, melynek időszaka az adott év január elsejétől adott év december 31.-ig terjedő időszaka.

3.3.3. Amennyiben az előfizetési időszak évközben kezdődik, úgy az első éves számla tört időszakot tartalmaz. Ebben az esetben a számlán feltüntett időszak az előfizetési időszak kezdetétől adott év december 31.-ig terjedő időszak. Ebben az esetben az előfizetési díj is arányos a számlán található előfizetési időszakkal.

3.3.4. Ha az előfizetési időszak kezdete a 3.2.3-as pont alapján korábbi, mint a megrendelés dátuma, abban az esetben az ingyenes próbaidőszak kedvezményként kerül feltüntetésre a számlán.

3.4. Fizetési kötelezettség

3.4.1. Ha a Felhasználó a számlában szereplő díjat az ott jelzett fizetési határidő lejáratát követő 15 napon belül nem egyenlíti ki, vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató írásban felszólítja a teljesítésre. Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, a felhasználói hozzáférést a Szolgáltató azonnali hatállyal – további jognyilatkozat nélkül – letilthatja. Eredménytelen felszólítás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Szolgáltatásból kizárni, vagyis a hozzáférését letiltani, adatait átmenetileg elérhetetlenné tenni.

3.4.2. A Felhasználói Szerződés automatikus meghosszabbodásakor a Szolgáltató az új előfizetési időszakra vonatkozó szolgáltatói számlát állít ki. Ha az új előfizetési időszakra vonatkozó szolgáltatói számlát a Felhasználó pénzügyileg nem teljesíti, a Szolgáltató az így keletkező tartozást kintlévőségként kezeli.

 

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1. A Szolgáltató az előfizetés fennállása alatt köteles a Felhasználó számára a PlébániaPénztárkönyv rendszer használatának lehetőségét biztosítani.

4.2. A Szolgáltató folyamatosan fejlesztheti, javíthatja és módosíthatja a Szolgáltatást. A Szolgáltatás újabb funkciókkal bővülhet, de az egyes funkciók vagy lehetőségek akár meg is szűnhetnek.

4.3. A Szolgáltatás megszüntetése esetén a Szolgáltatásra előfizető Felhasználónak a Szolgáltató köteles visszatéríteni a befizetett előfizetési díj időarányos, fel nem használt részét.

4.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon és/vagy az alkalmazáson. Ez okból a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás nélkül is. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az alkalmazás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

4.5. A Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználó megrendelési kérelmét visszautasítania.

4.6. A Szolgáltató jogosult a részére a Felhasználó által megadott – az azonosításhoz szükséges – adatokat ellenőrizni.

4.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatást más domainnév alá helyezze át.

 

5. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a felvitt adatai a Szolgáltató általa meghatározott helyen és szerveren tárolódjanak.

5.2. A Felhasználó jogosult az előfizetés ideje alatt a rendszerben felvitt saját adatait, információit tetszőleges időben és tetszőleges számban módosítani.

5.3. A Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

5.4. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a program forráskódját nem próbálja visszafejteni, azt nem elemzi, harmadik fél számára nem adja ki. A honlap és az alkalmazás bármilyen részének másolása a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül tilos.

5.5. A Felhasználó nem sértheti meg és nem kísérelheti meg megsérteni az alkalmazás biztonságát. A Felhasználó nem kísérelheti meg a Szolgáltatás sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését. A Felhasználó nem tehet kísérletet olyan információkhoz való hozzáférésre, amikhez neki nincs jogosultsága. A Felhasználó nem zavarhatja meg a honlap és az alkalmazás működését. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni az alkalmazás rendeltetésszerű működését vagy bármely a weblapon folytatandó tevékenységet.

 

6. Felelősség kizárása

6.1. Sem a Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használatából eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért. A Felhasználó a weboldalt és az alkalmazást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért

6.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás hibamentes működéséért, a felvitt adatok pontosságáért, teljességéért, azokból levont következtetésekért, valamint az ezeknek a közvetett és/vagy közvetlen használatából eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért.

6.3. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos és/vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. (például: az Internet szolgáltató és/vagy a tárhely szolgáltató és/vagy az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodások vagy kimaradások)

6.4. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett károkért a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

 

7. A felhasználói szerződés megszűnése

7.1. A felhasználói szerződés megszűnik:

  • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  • a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével,
  • a felek közös megegyezésével,
  • bármelyik fél által történő felmondással.

A Felhasználói Szerződés megszűnésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban (e-mailben, postai úton) érvényesek.

7.2. A szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül a Felhasználó azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhaja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A 14 naptári nap letelte után a szerződést a Felhasználó abban az esetben mondhatja fel, ha nem áll fenn tartozási kötelezettsége a Szolgáltató felé. Ebben az esetben írásban, indoklás nélkül kérheti a Szolgáltatás megszüntetését 15 napos határidővel. A felmondás időpontjának az a nap számít, amely napon az Felhasználó felmondási kérelme a Szolgáltatóhoz beérkezik. A felmondási időtartama a felmondás időpontja és a jogviszony megszűnésének időpontja közötti időtartam. A szerződés megszűnése után az előfizetési díj azon időarányos része, mely jogviszony megszűnésének dátumától kezdődően az előfizetési időszak lejáratáig fennmaradt, a Felhasználónak visszajár.

7.3. A Szolgáltató 15 napos határidővel, indoklás nélkül felmondhat a Felhasználónak, abban az esetben, ha visszafizeti az előfizetési díj azon részét, melyre nem nyújt Szolgáltatást.

7.4. Szerződésszegés esetén bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a Szolgáltatást.

7.5. A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja a Felhasználói Szerződést és megszüntetheti a pénztárkönyv rendszerhez a hozzáférését, ha jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket a Felhasználó súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

  • a díjfizetés 60 napos késedelme,
  • valótlan regisztrációs adatok megadása,
  • más felhasználók zaklatása, rágalmazása, becsületsértése vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértése.

7.6. A Felhasználó a Felhasználói Szerződést legkésőbb az előfizetési időszak lejárta előtt 15 nappal, írásban mondhatja fel. Amennyiben a Felhasználó az említett határidőig a Felhasználói Szerződést nem mondja fel, annak hatálya automatikusan meghosszabbodik.

 

8. Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2016. január 1-jétől hatályosak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó elfogadja a módosított feltételeket, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.

9. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Köszönjük, hogy végigolvasta.